תקנון החברה - EesyServing

תקנון החברה

תקנון החברה למתן שירותי הכוונה וסיוע 
להגשת בקשה לנשיאת כלי ירייה פרטי
 


הספק מעוניין ליתן למזמין את שירותיו כמכווין וכמסייע בהגשת בקשה לנשיאת כלי ירייה פרטי.
בתנאים כפי שיפורטו בהסכם זה,
והמזמין מסכים לתנאים אלה .
 
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים, כדלקמן:
 כללי  
                     1.1      המבוא להסכם זה והנספחים לו, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה .
 
1.2     כותרות הסעיפים בהסכם זה מובאות לנוחי ות הקריאה בלבד, ולא ישמשו לפרשנות   תוכנם של הסעיפים בשום צורה ואופן.
 
                     1.3      הנספחים להסכם זה הם כמפורט להלן: 
 
 נספח א' - טופס בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי, בהתאם ל חוק כלי היריה, תש"ט-1949;   נספח ב' - טופס הצהרת בריאות;  נספח ג' – עלון מידע אודות החברה .

 1. גילוי נאות  
 
 מובהר בזאת,  כי שירותי ההכוונה והסיוע  אינם שירותים משפטיים.  ביתר שאת מובהר,  כי השירותים אינם מהווים ייעוץ משפטי מכל מין וסוג שהוא ואין השירותים מהווים תחליף לייעוץ שכזה; מובהר בזאת כי אין החברה מתחייבת לתוצאה זו או אחרת ובכלל זה לאישור הבקשה לנשיאת כלי ירייה פרטי מאת המשרד לבטחון פנים. מובהר, כי המידע הנמסר ע"י החברה עשוי שיופיע באתר האגף לרישוי כלי ירייה בכתובת 
 https://www.gov.il/he/service/issue_firearms_license_to_a_private_individual
 שירותי ההכוונה והסיוע הניתנים מאת החברה מבוססים על ניסיון וידע, על מיומנות והיכרות עם הליך הגשת הבקשה וכשמו הוא נועד להכווין ולסייע למזמין במלאכת מילוי הטפסים, איסוף וקיבוץ המסמכים הנדרשים והכנת הבקשה להגשה לאגף רישוי כלי ירייה שבמשרד לבטחון פנים  –  והם  בלבד. אין החברה אחראית לכל נזק אשר ייגרם ו/או עשוי להיגרם למזמין כתוצאה מהגשת הבקשה, לרבות סירוב לבקשה והשלכותיו, אגרות ותשלומים נוספים הכרוכים בהגשת בקשה שסורבה וכיו"ב. אין  החברה אחראית על כל תשלום הכרוך בגין הגשת הבקשה, לרבות אגרות ותשלומים למשרד לביטחון פנים, עלויות המצאה ושליחת מסמכים וכיוצא באלה - ואלה ישולמו במישרין   על ידי המזמין.  המזמין מודע לכך כי לשם אספקת השירותים כדבעי ע"י החברה, עליו למסור לחברה פרטים מהימנים ואות נטיים אודותיו  וכן להעביר לחברה מסמכים ואישורים לכשיידרש לכך, כשהם נכונים ומאומתים. אי עמידה באחד מאלה עשוי לפגום באופן יסודי באיכות השירות וכיוצא בזה בבקשה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי ואף לגרום לדחייתה. המזמין מתחייב בזאת ליידע את החברה  בכל שינוי שי חול במצבו האישי, הבריאותי והתעסוקתי  ואשר רלוונטי לבקשה וכן ליידע את החברה לגבי זימונים לראיונות, מועדי ביצוע מטווחים ומועדים נוספים הקשורים במישרין לעמידה בדרישות לקבלת רישיון נשק  ואשר לא לא תואמו על ידי החברה או נקבעו באמצעותה.
 

 1. ההתקשרות

 1. המזמין מזמין בזאת את השירותים מן החברה,  והחברה  מקבלת  על עצמ ה  ומתחייבת  לספק למזמין שירותי הכוונה וסיוע בהגשת בקשה לנשיאת כלי ירייה פרטי. זאת על סמך ידע, ניסיון ומיומנות שרכשה החברה משך תקופת פעילותה וקודם לכן. 

 1. שירותי ההכוונה והסיוע הניתנים על ידי החברה כוללים, בין היתר, ביצוע בדיקת זכאות ראשונית בהתאם למחשבון של המשרד לבטחון פנים, איתור  והתאמת צרכים למזמין, סיוע  בגיבוש בקשה לכלי ירייה,  סיוע במילוי  טפסי  עזר נלווים לבקשה,  איסוף  וארגון  מסמכים  נדרשים  נוספים  לבקשה, הכוונה טכנית והנגשת ההליך למזמין. מובהר, כי על- מנת לספק את השירותים באיכות ובאופן מיטביים, נדרש המזמין לשיתוף פעולה מלא עם החברה, לרבות מסירת פרטים נכונים ומדוייקים אודותיו לחברה, העברת כל טופס ו/או מסמך שיידרש על-ידי החברה לטובת הגשת הבקשה ועדכון החברה בדבר שינויים כאמור לעיל .
 

 1. תקופת מתן השירותים 
 
4.1  תקופת מתן השירותים על פי הסכם זה תחל עם חתימת ההסכם, בד בבד לביצוע בדיקת זכאות ראשונית, ותסתיים עם קבלת תשובה מנומקת לבקשת המזמין לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי מאת האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לבטחון פנים .

 1. ככל ומי מהצדדים להסכם זה יראה צורך להאריך את תקופת מתן השירותים אל מעבר לאמור בס '4.1 דלעיל, יעשו זאת הצדדים בחתימת הסכם התקשרות חדש בלבד. 
 על אף האמור בהסכם זה או בכל מסמך אחר בדבר תקופת ההתקשרות, תהא החברה רשאית להביא לפקיעת תוקפו של הסכם זה ולהפסקת תקופת ההתקשרות במועד המוקדם מיום תום תקופת ההתקשרות בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שנתנה על כך הודעה בכתב למזמין  לפחות 7 ימים לפני המועד בו היא  מבקשת לסיים את תקופת ההתקשרות )להלן:" הודעת סיום ההתקשרות"(.  
 1. שירותי ההכוונה והסיוע
 
5.1  השירותים הניתנים במסגרת הסכם זה כוללים הכוונה וסיוע במלאכת הכנת הבקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי והגשתה בפני אגף רישוי כלי ירייה במשרד לבטחון פנים .
 
 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יכללו השירותים:

 1. בדיקה ואיתור צרכים למזמין;
 2. בדיקת זכאות ראשונית;  
 3. איתור תבחינים לתמיכה בבקשה;
 4. רשימת מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה,  לדוגמה:  הצהרת בריאות,  אישור מהלך שירות, מסמכים תומכי תבחינים ומסמכים נדרשים נוספים לתמיכה בבקשה ;
 5. מילוי טופס 'בקשה לקבלת רישיון לכלי ירייה פרטי', בהתאם לחוק כלי היריה , תש"ט-
  ;1949
 1. עריכת הבקשה והכנתה להגשה;
 2. הגשת הבקשה .
 3. הכנה לקראת ראיון אישי בפני פקיד רישוי מוסמך מטעם המשרד לבטחון פנים;  
 4. סיוע בענייני אגרה;
 5. סיוע והכוונה שוטפים בכל שאלה ועניין הנוגעים להליך הגשת הבקשה ;
 6. תיאום הכשרה במטווחי קליעה מורשים.
  
 1. צוות החברה
 
1.6 החברה תספק את שירותי ההכוונה והסיוע באמצעות צוות מומחים מטעמה, בכל עת במסגרת שעות פעילותה, בהרכב ובמספר הנדרש למתן השירותים הנקובים בהסכם זה באופן מיטבי .
 
2.6  מבלי לגרוע מכלליות האמור , מובהר כי צוות המומחים באמצעותו תספק החברה את השירותים יכול ויישתנה מעת לעת בהתאם לצרכי החברה וכן כי השירותים הניתנים למזמין יינתנו ע"י כלל המומחים מטעמה של החברה ואינו מוגבל למומחה מסוים.
 
4.6 "מומחה" לצורך סעיף זה –  נציג  החברה אשר עבר הכשרה ייעוד ית מטעמה של  החברה בנוגע להליך הוצאת רישיון לכלי ירייה פרטי ובכלל זה הגשת הבקשה לרישיון כאמור .
 
6.5 למען הסר  ספק  מובהר,  כי החברה תהא רשאית להורות על החלפת כל אחד מאנשי צוות המומחים בהתאם לצורך ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שהדבר יהווה הפרת הסכם על כל המשתמע מכך .
 

 1. לוח זמנים למתן השירותים  
 
1.7  לוח הזמנים למתן השירותים ולביצוע כל שלב במסגרת מתן השירותים ייקבע על ידי החברה ובאופן סביר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוסכם כי לוח הזמנים  העקרוני  למתן השירותים המפורטים לעיל, יהיה בהתאם לטבלת המועדים שלהלן:

הערות מועד מתן השירות השירות

במעמד שיחת הטלפון הראשונית בדיקה ואיתור צרכים 

מייד ובסמוך לחתימת הסכם זה ועד 3 ימים לאחר חתימת הסכם זה.בדיקת זכאות ראשונית, איתור תבחינים 

בתוך 2 ימי עסקים מיום חתימת הסכם זהרשימת מסמכים            נוספים לצירוף לבקשה 

עד 30ימי עסקים מיום המצאת המסמכים הנדרשים לחברה על ידי המזמין עריכת הבקשה והכנתה להגשה
 
 
2.7 מובהר,  כי עמידה בלוח הזמנים שלעיל תלויה במידה ניכרת בשיתוף הפעולה מצד המזמין. הזמנים הנקובים בטבלה מבוססים על ניסיון העבר של החברה במתן השירותים נשוא הסכם זה, אך אלה עשויים להתשנות בשל גורמים משתנים, לרבות עיכוב בהמצאת מסמכים ואישורים על ידי הרשויות, שביתות, ימי חג ומנוחה, כוח עליון ועיכוב מכל מין וסוג שהוא בהעברת המסמכים  והאישורים הנדרשים לחברה.

 1. החברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם למזמין עקב עיכוב ו/או שיהוי מצד גורמים שלישיים שאינם קשורים  במישרין  לחברה  ומצויים בשליטתה, לרבות  רשויות ותאגידים, דואר ישראל, המשרד לבטחון פנים ו/או המזמין עצמו. 
 

 1. עלות השירותים 

1.8  בתמורה לקיום מלוא התחייבויות החברה על פי הסכם זה, תהא החברה זכאית לתשלום ע"ס
       1500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין. 
 
2.8  הסכום הנקוב בס' 8.1 לעיל ישולם לחברה באמצעות העברה בנקאית הכוללת אסמכתא לתשלום או בסליקת אשראי ועד 3 תשלומים באופן הבא: 

 1. תשלום ראשון ע"ס 500 ש"ח במעמד חתימת הסכם זה;
 2. תשלום שני ע"ס 500 ש"ח.  
 3. תשלום שלישי ע"ס 500  ש"ח. 

 1. למען הסר ספק מובהר כי לכלל הסכומים הנקובים לעיל ייתווסף מע"מ כדין .
 
84. מובהר, כי לא יינתן החזר כספי בגין שירותים שניתנו למזמין על ידי החברה וזאת ללא קשר או תלות בתוצאת ההליך. 
 

 1. שונות

 1. המזמין ימסור לחברה פרטים מלאים ומדויקים אודותיו וכן ימציא לידי חהברה כל מסמך ו/או אישור הדרושים לטובת גיבוש הבקשה; בחתימתו על הסכם זה, מאשר המזמין כי הוא מודע לכך שמסירת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים מצדו לחברה, כמו גם אי המצאת מסמכים ואישורים נדרשים עשויים להשפיע באופן ישיר על טיב השירות ועל איכות הבקשה וכן אף לגרום לדחיית הבקשה. 
1.9  בחתימה על הסכם זה מאשר המזמין את כל האמור בהסכם זה  ומצהיר  כי הוא מודע לכך שהשירותים הניתנים על ידי החברה אינם שירותים  משפטיים ואינם מהווים תחילף לייעוץ משפטי .
 
2.9  מובהר  כי מתן הח לטה בעניין בקשתו של המזמין לנשיאת כלי ירייה פרטי תלויה בפרמטרים רבים  ומשתנים, לרבות שיקול דעתו של פקיד הרישוי   בטרם ולאחר ראיון אישי עם המזמין ומשכך, אין החברה מתחייבת לתשובה  זו או אחרת  לבקשה  ובכלל זה  אינה  נושאת באחריות לדחיית הבקשה מכל סיבה שהיא.  

3.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא ליתן שירותיה למזמין שאינו עומד בתנאי הסף לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי. מבלי לגרוע מכלליות האמור מובהר, כי ככל ותחליט החברה ליתן שירותיה למזמין כאמור, לא תהא אחראית בכל דרך ו/או אופן לתוצאת ההליך ובכלל זה לתשובה חיובית לבקשה .
 
4.9  מובהר כי זימון לראיון אישי לפני פקיד רישוי מטעם המש רד לביטחון פנים יישלח למזמין על ידי האגף לרישוי כלי ירייה, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לזמינות יומנו. ככל והמזמין לא יעבור את הראיון האישי מסיבות שאינן רפואיות ואינן נוגעות לעברו הפלילי, שומרת לעצמה החברה את הזכות להעניק לו סיוע נוסף ללא עלות בהליך הערעור וכ ן להפנותו לעורך- דין המלווה את החברה. 

5.9 הסכם זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981 ול תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, תשע"א-  .2010